کتاب هاي پرویز شهدی

مترجم کتاب جوینده طلا , کتاب عنکبوت , کتاب مرگ شهریار سنگور , کتاب پرواز شبانه , کتاب شرق بهشت , کتاب سرگذشت آرتور گوردن پیم , کتاب حکومت نظامی (شهر بندان) , کتاب دادگسترها , کتاب جنایت و مکافات , کتاب نفوس مرده , کتاب کالیگولا , کتاب مرشد و مارگریتا , کتاب مرغ دریایی , کتاب سقوط , کتاب دایی وانیا , کتاب سه خواهر , کتاب ماندارن ها , کتاب شوالیه ناموجود , کتاب دزیره , کتاب استالینگراد - آغاز پایان , کتاب تحقیر و توهین شده ها , کتاب رستاخیز , کتاب باغ آلبالو , کتاب ایوانف , کتاب وحشی , کتاب مجموعه آثار آلبر کامو , کتاب بیگانه , کتاب مرگ شادمانه , کتاب دور از دیار و قلمرو , کتاب طاعون , کتاب شازده کوچولو , کتاب مجموعه داستان های آنتوان دوسنت اگزوپری , کتاب پیک جنوب , کتاب خلبان جنگ , کتاب زمین آدم ها , کتاب دژ , کتاب توفان , کتاب ابله (دو جلدی) , کتاب خاطرات خانه اموات , کتاب مردمان فرودست , کتاب ایزابل بروژ , کتاب فانفارلو , کتاب خاطرات مثلث طلایی , کتاب طرحی برای انقلاب در نیویورک , کتاب حیوان اندیشمند , کتاب خورشید خانواده اسکورتا , کتاب سفر به دوزخ , کتاب ویکنت دو نیم شده ,

رمان مرگ شهریار سنگور

خرید رمان مرگ شهریار سنگور

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

خرید رمان مرگ شهریار سنگور

رمان عنکبوت

خرید رمان عنکبوت

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

خرید رمان عنکبوت

رمان سقوط

خرید رمان سقوط

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید رمان سقوط

رمان جوینده طلا

خرید رمان جوینده طلا

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات نشر چشمه

خرید رمان جوینده طلا

رمان پرواز شبانه

خرید رمان پرواز شبانه

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید رمان پرواز شبانه

رمان شرق بهشت

خرید رمان شرق بهشت

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید رمان شرق بهشت

رمان مرشد و مارگریتا

خرید رمان مرشد و مارگریتا

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید رمان مرشد و مارگریتا

رمان سرگذشت آرتور گوردن پیم

خرید رمان سرگذشت آرتور گوردن پیم

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات نسل آفتاب

خرید رمان سرگذشت آرتور گوردن پیم

رمان کالیگولا

خرید رمان کالیگولا

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید رمان کالیگولا

رمان دادگسترها

خرید رمان دادگسترها

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید رمان دادگسترها

رمان حکومت نظامی (شهر بندان)

خرید رمان حکومت نظامی (شهر بندان)

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید رمان حکومت نظامی (شهر بندان)

رمان جنایت و مکافات

خرید رمان جنایت و مکافات

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

خرید رمان جنایت و مکافات

رمان نفوس مرده

خرید رمان نفوس مرده

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید رمان نفوس مرده

کتاب مرغ دریایی

خرید کتاب مرغ دریایی

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

خرید کتاب مرغ دریایی

کتاب سه خواهر

خرید کتاب سه خواهر

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

خرید کتاب سه خواهر

کتاب دایی وانیا

خرید کتاب دایی وانیا

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

خرید کتاب دایی وانیا

رمان ماندارن ها

خرید رمان ماندارن ها

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات دنیای نو

خرید رمان ماندارن ها

رمان شوالیه ناموجود

خرید رمان شوالیه ناموجود

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات نشر چشمه

خرید رمان شوالیه ناموجود

رمان دزیره

خرید رمان دزیره

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات صدای معاصر

خرید رمان دزیره

کتاب استالینگراد - آغاز پایان

خرید کتاب استالینگراد - آغاز پایان

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات نسل آفتاب

خرید کتاب استالینگراد - آغاز پایان

رمان تحقیر و توهین شده ها

خرید رمان تحقیر و توهین شده ها

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید رمان تحقیر و توهین شده ها

کتاب رستاخیز

خرید کتاب رستاخیز

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید کتاب رستاخیز

کتاب باغ آلبالو

خرید کتاب باغ آلبالو

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

خرید کتاب باغ آلبالو

کتاب ایوانف

خرید کتاب ایوانف

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

خرید کتاب ایوانف

کتاب وحشی

خرید کتاب وحشی

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

خرید کتاب وحشی

رمان مجموعه آثار آلبر کامو

خرید رمان مجموعه آثار آلبر کامو

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید رمان مجموعه آثار آلبر کامو

کتاب بیگانه

خرید کتاب بیگانه

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید کتاب بیگانه

کتاب مرگ شادمانه

خرید کتاب مرگ شادمانه

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید کتاب مرگ شادمانه

کتاب دور از دیار و قلمرو

خرید کتاب دور از دیار و قلمرو

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید کتاب دور از دیار و قلمرو

کتاب طاعون

خرید کتاب طاعون

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید کتاب طاعون

کتاب شازده کوچولو

خرید کتاب شازده کوچولو

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید کتاب شازده کوچولو

رمان مجموعه داستان های آنتوان دوسنت اگزوپری

خرید رمان مجموعه داستان های آنتوان دوسنت اگزوپری

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید رمان مجموعه داستان های آنتوان دوسنت اگزوپری

رمان پیک جنوب

خرید رمان پیک جنوب

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید رمان پیک جنوب

کتاب خلبان جنگ

خرید کتاب خلبان جنگ

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید کتاب خلبان جنگ

کتاب زمین آدم ها

خرید کتاب زمین آدم ها

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید کتاب زمین آدم ها

رمان دژ

خرید رمان دژ

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید رمان دژ

رمان توفان

خرید رمان توفان

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید رمان توفان

کتاب ابله (دو جلدی)

خرید کتاب ابله (دو جلدی)

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید کتاب ابله (دو جلدی)

کتاب خاطرات خانه اموات

خرید کتاب خاطرات خانه اموات

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید کتاب خاطرات خانه اموات

کتاب مردمان فرودست

خرید کتاب مردمان فرودست

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید کتاب مردمان فرودست

رمان ایزابل بروژ

خرید رمان ایزابل بروژ

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات نشر چشمه

خرید رمان ایزابل بروژ

رمان فانفارلو

خرید رمان فانفارلو

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات فرهنگ جاوید

خرید رمان فانفارلو

رمان خاطرات مثلث طلایی

خرید رمان خاطرات مثلث طلایی

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات افکار

خرید رمان خاطرات مثلث طلایی

کتاب طرحی برای انقلاب در نیویورک

خرید کتاب طرحی برای انقلاب در نیویورک

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات افکار

خرید کتاب طرحی برای انقلاب در نیویورک

رمان حیوان اندیشمند

خرید رمان حیوان اندیشمند

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات نشر تهران

خرید رمان حیوان اندیشمند

کتاب خورشید خانواده اسکورتا

خرید کتاب خورشید خانواده اسکورتا

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

خرید کتاب خورشید خانواده اسکورتا

رمان سفر به دوزخ

خرید رمان سفر به دوزخ

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید رمان سفر به دوزخ

کتاب ویکنت دو نیم شده

خرید کتاب ویکنت دو نیم شده

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات نشر چشمه

خرید کتاب ویکنت دو نیم شده

بیشتر بخوانید


معرفي کتاب هاي زهره فتوحی
معرفي کتاب هاي رضا عقیلی
معرفي کتاب هاي عبداللطیف تسوجی تبریزی
معرفي کتاب هاي سوسن افشار
معرفي کتاب هاي وحید باقری
معرفي کتاب هاي عبدالحسین شریفیان